Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Bar American: de gebruiker van deze
algemene voorwaarden. Cliënt: de wederpartij van Bar American.

Artikel 2. Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bar
American en een cliënt waarop Bar American deze voorwaarden van toepassing heeft
verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk
is afgeweken.
2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

1. De door Bar American gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14
dagen, tenzij anders aangegeven. Bar American is slechts aan de offertes gebonden indien
de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd,
tenzij anders aangegeven.
2. Opdrachten tot verzorging van bijeenkomsten in de ruimste zin van het woord worden,
indien de prijs afhankelijk is gesteld van het aantal deelnemers en dit aantal bij de
opdracht voorlopig is opgegeven, slechts aanvaard onder de voorwaarde, dat ten minste 5
werkdagen voor het plaatsvinden van het evenement, het juiste aantal deelnemers door de
wederpartij aan Bar American is medegedeeld. Bar American is gerechtigd hiervan
schriftelijk mededeling te verlangen.
3. Prijzen voor het verzorgen van catering worden berekend aan de hand van het aantal door
de wederpartij opgegeven personen. Hiervoor gelden de in artikel 5 neergelegde
betalingscondities. Indien bij de opdracht geen voorbehoud voor het aantal deelnemers is
gemaakt wordt meerverbruik achteraf op nacalculatiebasis aan de wederpartij in rekening
gebracht. Indien de wederpartij niet voldoet aan de verplichting tot opgave van het aantal
deelnemers, is Bar American gerechtigd de prijs naar het voorlopig opgegeven aantal
deelnemers te berekenen.

Artikel 4. Vertraging

1. Indien cliënt niet op het afgesproken tijdstip aanwezig is, worden extra gemaakte kosten
door Bar American aan cliënt doorberekend.
2. Grote, door cliënt veroorzaakte vertragingen kunnen de annulering van (onderdelen van)
de afspraken tot gevolg hebben, zonder enig recht op restitutie voor cliënt.

Artikel 5. Betaling

1. Bij een totaalbedrag van € 1000.- of meer is Bar American gerechtigd een aanbetaling van
25% van de totaalprijs in rekening te brengen.
Het resterende bedrag zal na afloop van de dienstverlening aan Bar American contant of
per banktransfer betaald worden.
2. Indien de aanbetaling niet tijdig geschiedt, heeft Bar American het recht de overeenkomst
zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden, zonder dat cliënt uit
dien hoofde tot enige schadevergoeding gerechtigd is.
3. Eventueel te maken incassokosten komen volledig voor rekening van cliënt.
4. Betalingen op rekening dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Indien cliënt niet
binnen 14 dagen aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de cliënt zonder
ingebrekestelling in verzuim en zal het geen de cliënt aan Bar American is verschuldigd,
worden vermeerderd met de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten. Deze
buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum
van € 115,-.

Artikel 6. Catering

1. Catering wordt uitsluitend verzorgd door Bar American zelf, tenzij expliciet anders is
overeengekomen tussen Bar American en cliënt.
2. Cliënt is verplicht om cateringkosten, voor zover die niet in de offerte zijn opgenomen,
binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen aan Bar American.
3. Indien cliënt niet binnen 14 dagen aan zijn betalingsverplichting voldoet, is cliënt zonder
ingebrekestelling in verzuim en zal hetgeen cliënt aan Bar American is verschuldigd,
worden vermeerderd met de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten. Deze
buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum
van € 115,-.

Artikel 7. Annulering door cliënt

1. Annulering tot uiterlijk 15 dagen voor de afgesproken leveringsdatum is geheel kosteloos.
2. Bij annulering van 14 tot 7 dagen voor de afgesproken leveringsdatum is cliënt verplicht
20% van de totaalprijs te betalen.
3. Bij annulering van 7 tot 2 dagen voor de leveringsdatum is cliënt verplicht 50% van de
totaalprijs te betalen.
4. Bij annulering binnen 48 uur voorafgaande voor de leveringsdatum is cliënt verplicht
100% van de totaalprijs te betalen.
5. Annulering kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail gebeuren, bij voorkeur vooraf gegaan
door zo spoedig mogelijke telefonische melding van de annulering.

Artikel 8. Annuleringen door Bar American

1. Bar American is gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst te annuleren. Als
overmacht zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare
omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst door Bar American zodanig
bemoeilijkt dat het uitvoeren redelijkerwijs onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.
Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij
personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Bar American gebruik wenst te maken
bij het uitvoeren van de overeenkomst alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht
of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt.
Zo mogelijk biedt Bar American onder dezelfde voorwaarden aan de wederpartij (een)
vervangende mogelijkheden aan op het overeengekomen tijdstip dan wel in een andere
periode.
2. In het geval bedoeld in lid 1 heeft de wederpartij het recht het door Bar American geboden
alternatief te weigeren. Een weigering dient schriftelijk en uiterlijk 1 week na aanbod aan
Bar American kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan het aanbod is aanvaard.

Artikel 9. Deelannulering

1. Bij vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% zijn de annuleringsbepalingen
van artikel 7 van deze voorwaarden van toepassing.
2. Voor extra deelnemer die niet 48 uur voorafgaand aan de levering is aangemeld zal een
prijs naar redelijkheid extra in rekening worden gebracht.

Artikel 10. Aansprakelijkheid cliënt

1. Cliënt is aansprakelijk voor door cliënt en haar gasten en medewerkers veroorzaakte
schade aan eigendommen van Bar American, medewerkers of derden.

Artikel 11. Klachten

1. Eventuele klachten over de geleverde diensten, inclusief catering, dienen direct op de dag
van levering zelf gemeld te worden.
2. Bar American kan nooit voor een hoger bedrag aansprakelijk worden gesteld dan het
totaal bedrag overeengekomen.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op deze voorwaarden en alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden en onder deze voorwaarden
gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter.
3. Geschillen worden geacht te bestaan op het moment dat één van de partijen daarvan aan
de andere partij schriftelijke mededeling doet.